วันนี้เวลา 11.00น. นายขุนไกร สุขสุมิตร นายอำเภอโพนสวรรค์ ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้ประสบเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม) ประชานชน..ชาวบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จำนวน 215 ราย.โดยมีท่านหัวหน้าส่วนราชการพนักงานในตำบลบ้านค้อร่วมมอบสิ่งของในวันนี้ด้วย

Posted by:

« 1 ของ 2 »

0

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

Posted by:

0

วันนี้เวลา 09.00น.อบต.บ้านค้อได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่25-26ก.ค.2560

Posted by:

0

วันนี้ อบต.บ้านค้อ จัดโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2560 (ปลูกหญ้าแฟกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ)

Posted by:

0

วันนี้ อบต.บ้านค้อได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน นนทวัฒน์ ยุทธเสน ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองอำเภอโพนสวรรค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้

Posted by:

0

วันที่27มิ.ย.2560 ตำบลบ้านค้อ ได้ตรวจรับการประเมินหมู่บ้านสะอาด.จากคณะกรรมการจากอำเภอโพนสวรรค์

Posted by:

0

โครงการทำผ้าป่าขยะถวาย ณ วัดป่าสุทธาวาส บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

Posted by:

วันนี้เวลา 14.30น. อบต.บ้านค้อ..นำโดยท่านปลัด จารุดา ประทุมทอง ปลัดอบต.บ้านค้อ ร่วมกับ ชาวบ้านค้อ ทำผ้าป่าขยะถวาย ณ วัดป่าสุทธาวาส  บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

0

โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านเสพติดโลก ประจำ ปี 2560

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 อบต.บ้านค้อได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านเสพติดโลก ประจำ ปี 2560 ณ.ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์

0

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ปี พ.ศ.2560

Posted by:

อบต.จัดโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ปี พ.ศ.2560 ณ ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองแสง บ้านนาคำ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

0

การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560

Posted by:

วันนี้ เวลา 09.30 น. การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560

โดยท่านขุนไกร สุขสุมิตร ท่านนายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านค้อ

145454 145455 145456 145458 145480 145502 145507 145509

0
Page 5 of 8 «...34567...»