ประชามสัมพันธ์ อ.ปภาสินี หลักเกณฑ์ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ก.พ.62

Posted by:

อ.ปภาสินี หลักเกณฑ์ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ก.พ.62

0

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

Posted by:

แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตhttp://bankho.go.th/wp-content/uploads/2018/11/แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

0

คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต

Posted by:

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/bankho.go.th/wp-content/uploads/2018/11/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์-.pdf

0

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

Posted by:

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561


 

เรื่องร้องเรียน จำนวน ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

0
Page 1 of 4 1234