รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

Posted by:

แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตhttp://bankho.go.th/wp-content/uploads/2018/11/แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

0

คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต

Posted by:

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/bankho.go.th/wp-content/uploads/2018/11/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์-.pdf

0

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

Posted by:

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561


 

เรื่องร้องเรียน จำนวน ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

0

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Posted by:

               แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หลักการเหตุผล

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง     การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน         การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านค้อ จึงได้จัดทำแผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด   ความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

 

วิสัยทัศน์

” องค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา การศึกษาดี วิถีชีวิตพอเพียง “

 

พันธกิจ ( Mission )

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ให้คลุมพื้นที่สอดสภาพปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชน

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานในท้องถิ่น การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถใช้วัตถุดิบในท้อง ถิ่น และจัดหาตลาดรองรับ

๓. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นและให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๔. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการบริการทางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. อนุรักษ์พัฒนาและจัดการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่น

๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ

(๓) ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล

(๑) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

(๓) ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ

(๑) ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(๒) รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

(๓) ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑) ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อกับองค์กรทุกภาคส่วน

(๒) มีการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อจากทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปประมวล  วิเคราะห์  เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

(๑) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

(๒) สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น

(๓) ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

(๔) กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัล

ตอบแทน

(๕) ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข็มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

 

วัตถุประสงค์

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา

ข้อบัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

(๑) ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ

(๒) ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยกำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้

(๓) สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อด้วยกันเอง

(๔) ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการ  ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม

๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๑) วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านค้อกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ

วัตถุประสงค์

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๑) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ

(๒) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ

ปี ๒๕๖๑
๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ งานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอพียงสำหรับเด็กและเยาวชน

๑.๒ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนตำบลบ้านค้อ

 

 

๒.๒ จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

 

๒๐,๐๐๐

 

๒๐,๐๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ

ปี ๒๕61
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

 

๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

 

๓.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู

ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต

 

๑.๑ การฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม

เวปไซต์ /จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็น

๑.๒ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรม

 

๒.๑ โครงการ อบต. สัญจร

๒.๒ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

 

๓.๑ โครงการอบรมนันทนาการของเด็กและเยาวชน

3.2 โครงการต้นกล้าความดี

3.3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

 

 

 

๒๐,๐๐๐

 

 

 

5๐,๐๐๐

 

20,000

20,000

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ

ปี ๒๕61
๑.จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๓ จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศ และเวปไซต์

๑.๔ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ
ปี ๒๕๖1 (บาท)
๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑.๑ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล

๑.๒ โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

๘๐,๐๐๐

 

 

๒๐,๐๐๐

 

 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

ลงชื่อ   นงลักษ์  โมธรรม    ผู้จัดทำแผน

(นางสาวนงลักษ์ โมธรรม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0
Page 1 of 3 123