วิสัยทัศน์ (Vision)

” องค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่   ควบคู่การพัฒนา การศึกษาดี  วิถีชีวิตพอเพียง “

พันธกิจ (Mission)

         1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนน  รางระบายน้ำ  ไฟฟ้า  ประปา ให้คลุมพื้นที่สอด
สภาพปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชน
         2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานในท้องถิ่น  การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
สามารถใช้วัตถุดิบในท้อง ถิ่น และจัดหาตลาดรองรับ
         3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
        4. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการบริการทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
        5. อนุรักษ์พัฒนาและจัดการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์แก่
ท้องถิ่น
        6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ