ภูมิประเทศ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบถึงลูกคลื่นลอนตื้น  บางส่วนพื้นที่ดอนและพื้นที่ลุ่ม  พื้นที่ดอนใช้สำหรับปลูกพืชไร่  พื้นที่ราบใช้ทำนา ปลูกพืชฤดูแล้งบางส่วนและปลูกพืชผักมีลำห้วยและหนองน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปในตำบลและมีสภาป่าเสื่อมโทรมบางส่วน

สภาพทางเศรษฐกิจการประกอบอาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่  ในตำบลประมาณร้อยละ  87  ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  รองลงมาคือ การเป็นกรรมกรหรือรับจ้างทั่วไป  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าว  ข้าวโพด  สำหรับด้านการเลี้ยงสัตว์นั้น  ประชาชนนิยมเลี้ยงโค  กระบือ  ไก่พันธ์เนื้อ  ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชน  ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนตำบลบ้านค้อ  มีรายได้เฉลี่ย  21,800.- บาท / ครัวเรือน/ปี
การปศุสัตว์
     การเลี้ยงสัตว์  ส่วนมากจะเป็นลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ  สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ได้แก่   โค , กระบือ, สุกร , เป็ด และไก่
การอุตสาหกรรม
   ด้านการอุตสาหกรรมของตำบล จะไม่มีอุตสาหกรรมที่เด่นชัดในแง่การสร้างแรงงานให้แก่ราษฎรส่วนใหญ่จะเป็น การทำงานในครอบครัว   การจัดกลุ่มจักสาน  ทอผ้า  มีฟาร์มเลี้ยงไก่ ,
การพาณิชย์
ส่วนใหญ่เป็นการค้าเบ็ดเตล็ดพื้นฐานในการครองชีพ  เช่น   ร้านขายของชำ   ร้านขายอาหารขนาดเล็ก
การศึกษา   ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลบ้านค้อ  จบการศึกษาภาคบังคับ 90%
               สถานที่ศึกษาของตำบล
                   –  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                    1  แห่ง
                    –  โรงเรียนระดับประถมศึกษา                         4   แห่ง
                   –  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา             3   แห่ง
                   –  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์                         10  ศูนย์
 
 การศาสนาและวัฒนธรรม
ประชากรส่วนใหญ่ของตำบล นับถือศาสนาพุทธ   จำนวนวัดที่อยู่ในเขตตำบล       14   แห่ง
การสาธารณสุข        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   3   แห่ง
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ,
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไห
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขว้างคลี
ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน      จำนวน  19  แห่ง           อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
                  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีสถานีตำรวจประจำตำบล (ย่อย)           จำนวน    1  แห่ง

                  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
–   ดินโดยส่วนรวมมีความอุดมสมบูรณ์
–   น้ำ  มีห้วยต่างๆหล่อเลี้ยงภาคเกษตร
–   ป่าไม้  อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้  พืชพรรณธัญญาหารในป่า