ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
321
เดือนนี้
4,976
เดือนที่แล้ว
2,363
ปีนี้
9,877
ปีที่แล้ว
20,440
ทั้งหมด
51,102
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา การศึกษาดี วิถีชีวิตพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ให้คลุมพื้นที่สอด
สภาพปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานในท้องถิ่น การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
สามารถใช้วัตถุดิบในท้อง ถิ่น และจัดหาตลาดรองรับ
3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
4. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กเยาวชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการบริการทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. อนุรักษ์พัฒนาและจัดการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์แก่
ท้องถิ่น
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ