ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปลัด

แบบสอบถาม

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
677
เดือนที่แล้ว
1,538
ปีนี้
12,103
ปีที่แล้ว
5,821
ทั้งหมด
17,924
ไอพี ของคุณ
18.204.2.231

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ดำเนินการ พ่นหมอกควัน ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

22 กรกฎาคม 2564

เผาทำลายหนังสือ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการทำลายหนังสือ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งอำเภอโพนสวรรค์ ที่ ๑๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเผาทำลายหนังสือ จำนวน ๒,๐๗๙ รายการ ตามที่นายอำเภอโพนสวรรค์ ได้อนุมัติให้ทำลายหนังสือ ด้วยวิธีการเผา 

01 มิถุนายน 2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านค้อ ครั้งที่ 4/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านค้อ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

02 เมษายน 2564

โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ 27 มีนาคม 2564  นางสาวจารุดา  ประทุมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  ปฏิบัติหน่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต  คอรัปชั่น

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

    2.  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต  คอรัปชั่น  ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 

    3. เพื่อส่งเสริมบทบสทการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

    4. เพื่อให้บริการ  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับประชาชนรับทราบทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย

    1. พนักงานส่วนตำบลบ้านค้อ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

    2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 

 

29 มีนาคม 2564

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ อบต.บ้านค้อจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้น ให้กับผู้นำชุมชน อปพร. และประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และฝึกปฏิบัติเป็นอาสาจราจร เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในชุมชนต่าง ๆ ของตำบลบ้านค้อ และฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

18 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
16 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ดำเนินการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ดำเนินการ พ่นหมอกควัน ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

16 มีนาคม 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ให้ความรู้และแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขในพื้นที่ตำบลบ้านค้อ

05 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลบ้านค้อ และจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏฺิบัติการการบริหารจัดการขยะตำบลบ้นค้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลบ้านค้อ และจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมอบรมเชิงปฏฺิบัติการการบริหารจัดการขยะตำบลบ้นค้อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

17 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวจารุดา ประทุมทอง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านค้อ นำทีมพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.บ้านค้อ เพื่อดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

06 มกราคม 2564

โครงการธรรมะพัฒนาชีวิตสำหรับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

โครงการธรรมะพัฒนาชีวิตสำหรับประชาชน ในระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2563 ณ วัดปิติธรรมาราม บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

28 ธันวาคม 2563

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานศิลปะ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานศิลปะ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

08 ธันวาคม 2563

 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระธาตุโพนสวรรค์

๒. พิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์

๓. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์

07 ธันวาคม 2563

ขอขอบคุณ คุณกรกนก สุทธิประภา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ,bankho.go.th

อบต.บ้านค้อ ขอขอบคุณ คุณเกรกนก สุทธิประภา ที่ได้มอบความอบอุ่นด้วยเสื้อกันหนาวให้กับน้องๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านค้อ ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ คิดอะไรขอให้ได้สมดังใจหวัง ทำอะไรก้อขอให้สำเร็จทุกประการ สาธุสาธุ

01 ธันวาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (56 รายการ)